Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TIẾN SỸ VẸT NGUYỄN VIẾT THÔNG VỚI LÝ LUẬN BA XU

Nguyên Anh
15-9-2014
  
Hình bên: PGS.TS Nguyễn viết Thông - Tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương

Chủ nghĩa cs đã thoái trào trên toàn thế giới là một thực tế không thể nào chối bỏ. Từ Liên bang Xô viết cho đến các quốc gia trong khối, họ đã đi trước Việt Nam rất lâu, đã nhìn ra đó là con đường sai lầm dẫn đưa dân tộc đến bế tắc và đã mạnh dạn từ bỏ để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

Thế nhưng ở Việt Nam vẫn có những kẻ vì những miếng mồi đỉnh chung mà cố gân cổ gào lên tô hồng đánh  bóng cho chế độ và bài báo của một vị được triều đình csvn phong cho tước hiệu PGS.TS mang tên Nguyễn viết Thông - Tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương cũng không ngoại lệ .

Với những ngôn từ tuyên truyền một chiều tên ma đầu giáo sư này phát biểu linh tinh lang tang trong một bài viết sắc mùi tuyên huấn mà người dân ngày nay đã nhận rõ đó là những lý luận cùn mị dân được sắp xếp có bài bản của ban tuyên giáo nhằm ru ngủ, định hướng, tiếp tục củng cố quyền lực ăn trên ngồi trốc trên đầu dân tộc luôn được các con vẹt truyền thông ra rả hàng ngày.

Theo tiến sỹ giấy Nguyễn viết Thông: Kiên định con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội là khát vọng của nhân dân thì hắn đã quá tự tin (hay bại não!) khi chưa hề có cuộc trưng cầu dân ý nghiêm minh nào tại Việt Nam để chứng minh cho thấy nhân dân đồng thuận cùng với đảng. Nếu có chăng chỉ là 3 triệu đảng viên cùng đám tín đồ cuồng tín giáo điều và bệnh hoạn, tổng cộng không thể nào vượt qua con số 10 triệu trong một dân tộc 90 triệu người !

Trích: Ngay từ Cương lĩnh đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3-2-1930) đã chủ trương: tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta một lần nữa khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Ngay trong phần mở đầu Nguyễn viết Thông đã hoàn toàn nói sai sự thật khi cho rằng Việt Nam từ bỏ con đường tư bản chủ nghĩa để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong thực tế nước Việt Nam ngày hôm nay đã và đang đi theo con đường tư bản chủ nghĩa sau khi Nguyễn văn Linh lo sợ trước làn sóng sụp đổ mô hình XHCN đã hô hào đổi mới vào năm 1989 thế nhưng vẫn như một con đĩ tự kiêu, đảng vẫn không muốn nhìn nhận cái dơ dáy mâu thuẩn với chính chính sách đường lối của mình cho nên mới sáng tác ra những cụm từ kinh tế thị trường định hướng xhcn, con đường xhcn, lý tưởng xhcn vv và vv…

Con đường xhcn làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu đã hoàn toàn phá sản khi áp dụng tại Việt Nam với thời kỳ tem phiếu làm cho người dân đói vàng cả mắt, phải lao động, học tập chỉ vì 17 kg gạo/tháng và nửa lạng thịt heo và sau khi đổi mới với nền kinh tế nhiều thành phần đã làm cuộc sống dễ chịu hơn nhưng vẫn phải định hướng xhcn, một chủ thuyết lạc hậu lỗi thời nhằm ru ngủ giữa những người cs với nhau:

Con đường xhcn vinh quang quá rõ ràng quá thì cần gì phải định hướng. Chỉ có những kẻ mù màu, chết não như đảng mới cần phải định hướng vì không  biết đường đi, chứ khi đã biết thì cần gì phải định ? 

Đó là cái láo của con vẹt mang mác giáo sư Nguyễn viết Thông. Tiếp đến hắn lại phì phò bốc tiếp về cái gọi là kim chỉ nam trong đó “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”. 

Cái tư tưởng Mác Lê thì ở VN ai cũng biết rồi. Từ giải phóng nộ lệ đến giải phóng con người, không còn người bóc lột người thì đã bị vả vào mặt bồm bộp khi đảng trải thảm đỏ mời gọi bọn điếm đàng quốc tế vào đầu tư còn người lao động thì bị bóc lột với mức lương không đủ sống. Lao động trong môi trường áp bức (không cho đi vệ sinh,ăn uống ngộ độc) và đảng làm sao tính lại cái đầu của họ khi lúc nào họ cũng khai làm ăn không có lời nên không đóng thuế hay dọn cả nhà máy về nước lúc nào cũng chẳng ai hay !

Còn tư tưởng HCM là gì khi chính nhân vật chính cho biết : bác chả có tư tưởng gì hết ngoài hai ông Lê và Mao ?

Con đường ngày càng sáng tỏ hơn ?

Trích: Do đó, trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta đã xác định: “Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Như vậy phải khẳng định những phương án, đường lối cơ bản nêu trên đã thể hiện tính hệ thống, đồng bộ của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt không chỉ vừa đúng xu thế thời đại mà còn phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đây cũng là hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà không gì thay đổi được.

Buồn thay trái ngược với những gì ông nói nước VN chẳng những ấm no hạnh phúc mà lại đói nghèo lạc hậu trông thấy với tỷ lệ thất nghiệp cao, nền kinh tế giãy chết đành đạch. Con người ở VN không hề có điều kiện phát triển toàn diện khi không có tư duy, phát biểu độc lập, những hệ tư tưởng trái chiều sẽ bị dập tắt với cái mũ phản động không thương tiếc, chủ nghĩa lý lịch, công thần đã là một sân chơi bất bình đẳng và làm cho nguồn chất xám chảy ra nước ngoài chỉ còn lại một lũ người rơm trong nước nói sao nghe vậy không có tinh thần phản biện,tư duy đổi mới !

Cái nhà nước được gọi là pháp quyền hiện nay tại VN chỉ là một bộ máy phản động vi hiến khi quyền công dân bị xâm hại, tự do ngôn luận không có và nó chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền chứ hoàn toàn không phải phục vụ người dân cho nên phải gọi là đảng trị.

Còn việc ông khẳng đinh như đinh đóng cột là con đường đó sẽ không có gì thay đổi được thì thời gian sẽ trả lời cho ông biết đảng của ông sẽ còn sống được bao lâu nữa khi tiền đã không còn và lòng dân oán thán,ông nên nhớ rằng đảng chỉ mới tồn tại chưa đến 100 năm tại VN chưa đủ lâu bằng 13 triều vua nhà Nguyễn và điều chắc chắn đảng sẽ bị diệt vong trong thời gian sắp tới chứ không phải mãi mãi trường tồn.

Cuối cùng chỉ biết dùng câu nói của Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev để dành cho ông:

"Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá."Và Tổng thống Nga Putin : "Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim."


Hy vọng ông đừng có hoang tưởng cái học vị PGS,TS loài lừa nhà ông lại có thể sánh ngang bằng họ nhé !

Nguyên Anh


2 nhận xét:

 1. Nặc danh17/9/14 16:59

  Thực ra nhiều kẻ mang danh rất kêu nhưng khi viết là để vừa lòng cấp trên, dọa nạt cấp dưới, lừa bịp người dân thấp cổ bé họng; tranh dành với kẻ cùng cấp. khi thấy sụp đổ thì loại này trở bút nhanh nhất! Nói thẳng ra họ là kẻ nửa mùa, cái gì cũng biết một chút, chả có gì sâu sắc cả; dân ta có câu: ngọng thì hay nói.!

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh17/9/14 23:07

  Và Tổng thống Nga Putin : "Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim."

  Putin không có nói câu này. Câu này hình như là của Yelsin

  Trả lờiXóa