Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TUYÊN BỐ THÀNH LẬP HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM


Hi Nhà báo Đc lp Vit Nam trong l ra mt ti Saigon ngày 04/07/2014
Tuyên b thành lp Hi Nhà báo đc lp Vit Nam

Sài Gòn ngày 4 tháng 7 năm 2014

Làm thế nào đ báo chí và các nhà báo ct được tiếng nói theo đúng nghĩa ca hai t “t do”? Làm thế nào đ báo chí được làm đúng thiên chc ca mình, phn bin và xây dng mt xã hi công bng, mt đt nước tht s đc lp t ch, không cúi đu hoc run s trước him ha ngoi xâm đang quá cn k?

Đã đến lúc báo chí và các nhà báo Vit Nam cn có tư cách đc lp đ tr li nhng câu hi trên. Tuân theo kinh nghim ca mi xã hi dân s tiến b nht trên thế gii, mt trong nhng gii pháp cn phi có là Hi Nhà báo đc lp Vit Nam.

1* Quan đim thành lp:

- Hi Nhà báo đc lp Vit Nam (tiếng Anh: Independent Journalists Association of Vietnam - IJAVN) là t chc xã hi dân s nm trong xã hi dân s Vit Nam, vì mt Vit Nam tiến b xã hi, dân ch và đa nguyên, văn minh và giàu mnh.

- Hi Nhà báo đc lp Vit Nam hot đng trên cơ s:
+ Tuyên ngôn quc tế v nhân quyn và Công ước quc tế v các quyn dân s và chính tr ca Liên Hip Quc mà VitNam là mt thành viên có nghĩa v tuân th.
+ Các quyn t do báo chí, t do ngôn lun, t do lp hi được minh đnh trong Hiến pháp Vit Nam.

- Thông qua hot đng báo chí, Hi Nhà báo đc lp Vit Nam hot đng theo nguyên tc ôn hòa, bt bo đng; tôn trng đa nguyên chính tr; phi li nhun; hướng đến mc tiêu c súy cho t do ca người dân và dân ch cho toàn xã hi, đóng góp ý kiến phn bin dưới dng các tác phm báo chí và din đàn ngôn lun cho xã hi và đt nước.

- Hi Nhà báo đc lp Vit Nam hướng đến mc tiêu xây dng môi trường sinh hot trí tu và lành mnh cho các hi viên và nhng người yêu thích ngh báo, đc bit là nhng người tr, nhm thc hin quyn t do biu đt và t do báo chí.

- Hi Nhà báo đc lp Vit Nam gm nhng người có quá trình hot đng báo chí không phân bit quan đim chính tr, tôn giáo, gii tính, đ tui; không phân bit người trong nước và ngoài nước; t nguyn dn thân vì t do báo chí, vì mt nn dân ch tht s, vì tiến b xã hi và hnh phúc người dân.

- Hi Nhà báo đc lp Vit Nam đc lp v quan đim, nhân s, tài chính…

2* Mc đích thành lp:

- Phn ánh trung thc và sâu sc nhng vn đ nóng bng ca xã hi và đt nước.
- Phn bin đi vi nhng chính sách bt hp lý ca nhà nước liên quan đến qun lý xã hi và t do báo chí.
- T chc trao đi, đi thoi vi các cp chính quyn v t do báo chí và qun lý xã hi khi có điu kin, đng thun vi nhng chính sách, gii pháp hp lòng dân và có li cho đt nước.
- H tr v tinh thn và vt cht, hot đng tương thân tương ái gia các hi viên.
- Lên tiếng và có hành đng cn thiết đ bo v nhng người làm báo vì tiến b xã hi, nhưng b sách nhiu, bt b, tù đày, khng b… Đu tranh yêu cu Nhà nước Vit Nam hy b nhng điu lut mơ h ca B lut hình s được dùng đ áp chế t do báo chí như Điu 258, 88…
- Thu hút và đào to cây viết tr nhm đóng góp cho nn báo chí chuyên nghip Vit Nam trong tương lai.
- Thu hút và to môi trường sinh hot cho các nhà báo và cng tác viên báo chí, không phân bit báo nhà nước hay truyn thông xã hi.

3* Nhng ni dung hot đng chính:

- Sinh hot đnh kỳ và đt xut v thông tin thi s. Trao đi v phương hướng và ch đ viết.
- T chc ta đàm, hi tho v mt s ch đ quan trng ca xã hi và đt nước.
- Xây dng lc lượng làm báo tr đ to lp kế tha cho lp nhà báo ln tui.
- Lên tiếng kp thi v nhng trường hp người dân và nhà báo b xâm hi.
- Chuyn ti nhng vn đ nóng bng và cp thiết ca đt nước, xã hi ra h thng truyn thông quc tế.
- Liên kết và hp tác vi nhng t chc chính ph và phi chính ph quc tế v báo chí.
- Vn hành mt trang báo mng dành cho các nhà báo và cng tác viên.

4* Cơ cu t chc:

Hi Nhà báo đc lp Vit Nam có Ban lãnh đo gm ch tch và mt s phó ch tch, y viên. Ban lãnh đo được phân công điu hành theo các công vic và theo khu vc.

Ban lãnh đo:

- Ch tch: Nhà báo Phm Chí Dũng.
Ph trách chung các hot đng ca Hi. Email: phamchidungsg@gmail.com

- Phó ch tch thường trc: Nhà báo, linh mc Anton Lê Ngc Thanh.
Ph trách khu vc min Nam và trang báo ca Hi. Email: naygum@gmail.com

- Phó ch tch: Nhà báo Nguyn Tường Thy.
Ph trách khu vc min Bc. Email: tuongthuy52@gmail.com

- Phó ch tch: Nhà báo Bùi Minh Quc.
Ph trách khu vc min Trung. Email: bmquoc40@gmail.com

- y viên: Nhà báo Ngô Nht Đăng.
Tr s hai trang báo: Vit Nam Thi Báo và Vietnam Times Email: dangngonhat@gmail.com hoc vietnamtimes00@gmail.com

Cơ cu ban:

Hi Nhà báo đc lp Vit Nam có mt s ban chuyên môn và trang báo là cơ quan ngôn lun ca Hi.

Hi Nhà báo đc lp Vit Nam mi gi nhng người làm báo có tâm nguyn vi dân tc tham gia vào Hi, chung sc làm mi vic có ích cho quê hương.

Mi liên h, ghi tên tham gia và ng h Hi Nhà báo đc lp Vit Nam xin gi v các đa ch email: hoinhabaodoclapvietnam@gmail.com

Ban lãnh đo Hi Nhà báo đc lp Vit Nam

- Phm Chí Dũng
- Anton Lê Ngc Thanh
- Nguyn Tường Thy
- Bùi Minh Quc
 - Ngô Nht Đăng

Điu l hot đng ca Hi Nhà báo đc lp Vit Nam

1* Quan đim:

Hi Nhà báo đc lp Vit Nam (tiếng Anh: The Independent Journalists Association of Vietnam - IJAVN) là t chc xã hi dân s nm trong xã hi dân s Vit Nam, vì mt Vit Nam tiến b xã hi, dân ch và đa nguyên, văn minh và giàu mnh.
Hi Nhà báo đc lp Vit Nam hướng đến mc tiêu xây dng môi trường sinh hot trí tu và lành mnh cho các hi viên, đc bit là nhng người viết tr, nhm th hin quyn t do biu đt và t do báo chí.
Hi Nhà báo đc lp Vit Nam không phân bit quan đim chính tr, tôn giáo, gii tính, đ tui; không phân bit người trong nước và ngoài nước; t nguyn dn thân vì t do báo chí, vì mt nn dân ch tht s, vì hnh phúc ca nhân dân.

2* Nhng ni dung hot đng chính:

- Sinh hot đnh kỳ và đt xut v thông tin thi s. Trao đi v phương hướng và ch đ viết.
- T chc ta đàm, hi tho v mt s ch đ quan trng ca xã hi và đt nước.
- Xây dng lc lượng viết báo tr đ to lp kế tha cho lp nhà báo ln tui.
- Lên tiếng kp thi v nhng trường hp người dân và nhà báo b xâm hi.
- Chuyn ti nhng vn đ nóng bng và cp thiết ca đt nước, xã hi ra h thng truyn thông quc tế.
- Liên kết và hp tác vi nhng t chc phi chính ph quc tế v báo chí.
- Vn hành mt trang báo mng dành cho các nhà báo và cng tác viên đc lp.

3* Nguyên tc sinh hot:

Hi Nhà báo đc lp Vit Nam được t chc da trên hiu qu và tinh thn đng đi, phát huy ti đa trách nhim ca tng cá nhân đ Hi thc s đóng góp có hiu qu cho xã hi mà không b l thuc vào tính hình thc.

Hi được t chc theo tinh thn dân ch:
- Thông tin đy đ; tho lun và biu quyết t do; y nhim công tác; kim soát và báo cáo công vic.
- Quyết đnh bng đng thun hoc qua biu quyết ca đa s.

Hi được t chc trong tinh thn t nguyn chp hành k lut:
- Tôn trng nhân phm và quyn t do ca mi thành viên.
- Tôn trng quyết đnh ca tp th.
- Tôn trng nhng thành viên được y nhim công tác.
- Thc hin và báo cáo nhng công vic được giao.

Các quyết đnh được biu quyết theo đa s thành viên hp l.

4* Hi viên:

Hi viên phi là người có ít nht 5 tác phm báo chí đã công b phù hp vi tiêu chí ca Hi.
Hi viên được bo đm quyn t do phát biu đi vi mi vn đ ca Hi.
Hi viên có th t quyết đnh ra khi Hi.
Hi viên có th b khai tr vì vi phm k lut hay có hành đng ngược li tiêu chí ca Hi.

5* Cơ cu t chc:

Cơ quan điu hành cao nht ca Hi Nhà báo đc lp VitNam là Ban lãnh đo, gm ch tch và mt s phó ch tch, y viên.
Ban lãnh đo được phân công điu hành theo các công vic và theo khu vc.
Ban lãnh đo thay mt toàn th thành viên ban hành quyết đnh và đôn đc, giám sát vic thi hành.
Ban lãnh đo biu quyết mi khi thy cn nhng qui đnh v cách thc sinh hot.
Nhim kỳ đu ca Ban lãnh đo là 2 năm. Hết nhim kỳ đu, các hi viên s cùng quyết đnh c th v các nhim kỳ kế tiếp.
Nhân s và nhim v Ban lãnh đo Hi và các ban chuyên môn, trang báo có th được b trí, điu chnh tùy yêu cu tình hình và do Ch tch Hi quyết đnh.
Trong trường hp vì lý do biến c hoc bt kh kháng mà Ch tch Hi không th điu hành, Phó ch tch thường trc Hi s đm nhim công tác điu hành Hi. Nếu Phó ch tch thường trc Hi cũng không th điu hành bi lý do biến c hoc bt kh kháng, mt Phó ch tch Hi s được y nhim đ điu hành công tác ca Hi.

6* Các chi hi:

Trong giai đon đu hot đng, Hi Nhà báo đc lp Vit Namcó 4 chi hi:

- Min Bc
- Min Trung
- Min Nam
- Hi Ngoi

Văn phòng ca Hi Nhà báo đc lp Vit Nam được đt ti Sài Gòn.

7* Ban chuyên môn:

Trong giai đon đu hot đng, Hi có các ban chuyên môn:

- Văn phòng Hi
Người ph trách: Ch tch, Phó ch tch thường trc, Chuyên viên

- Ban S kin và Đào to
Người ph trách: Mt Phó ch tch và Chuyên viên

- Ban Quan h quc tế
Người ph trách: Mt Phó ch tch hoc Mt y viên và Chuyên viên

- Trang báo
Người ph trách: Do ch tch b nhim sau khi tham kho vi toàn Ban lãnh đo

Các ban chuyên môn có th đón nhn s hp tác ca mi thành viên và thân hu.
Nhân s và nhim v các ban chuyên môn, trang báo có th được b trí, điu chnh tùy yêu cu tình hình và do Ch tch Hi quyết đnh.

8* Tài chính:

Hi viên t nguyn đóng góp.

Hi tiếp nhn đóng góp tài chính ca các nhà ho tâm trong nước và ngoài nước đ s dng cho mc tiêu chung và các chương trình xã hi.

Danh sách hi viên ban đu ca Hi Nhà báo đc lp Vit Nam
 (xếp theo a – b – c…)

1.   Tường An (Pháp)
2.   Vũ Th Phương Anh (Sài Gòn)
3. Nguyn Đình m (Hà Ni)
4.   Nguyn Vũ Bình (Hà Ni)
5.   Huỳnh Ngc Chênh    (Sài Gòn)     
6.   Tiêu Dao Bo C (Đà Lt)
7.   Phm Chí Dũng (Sài Gòn)
8.   Ngô Nht Đăng (Sài Gòn)
9. Nguyn Hoàng Đc (Hà Ni)  
10.   Trương Minh Đc (Bình Dương)     
11.   Nguyn Thanh Giang (Hà Ni)
12. Chu Vĩnh Hi (Sài Gòn)      
13. Phm Bá Hi (Sài Gòn)        
14. Phan Thanh Hi (Sài Gòn)           
15. Lê Hi (Đà Nng)
16. Vũ S Hoàng (Sài Gòn)        
17. Huỳnh Trng Hiếu (Qung Nam)
18. Vi Đc Hi (Lng Sơn)        
19. Lê Phú Khi (Sài Gòn)         
20. Mai Thái Lĩnh (Đà Lt)
21. H Đình Nguyên (Sài Gòn)
22. Kha Lương Ngãi (Sài Gòn)  
23. H Ngc Nhun (Sài Gòn)   
24. Vũ Quc Ng (Hà Ni)        
25. Hà Sĩ Phu (Đà Lt)
26. Đ Trung Quân (Sài Gòn)
27. Bùi Minh Quc (Đà Lt)      
28. Nguyn Quc Thái (Sài Gòn)       
29. Lê Ngc Thanh (Sài Gòn)     
30. Phm Đình Trng (Sài Gòn)
31. Phm Thành (Hà Ni)  
32. Trn Quang Thành (Séc)
33. Nguyn Văn Thnh (Đà Nng)    
34. Châu Văn Thi         (Sài Gòn)      
35. Huỳnh Công Thun (Sài Gòn)
36. Nguyn Tường Thy (Hà Ni)  
37. Nguyn Trung Tôn (Thanh Hóa)
38. Nguyn Khc Toàn (Hà Ni)
39. Nguyn Th Huyn Trang (Sài Gòn)            
40. JB. Nguyn Hu Vinh (Hà Ni)
41. Huỳnh Thc Vy (Đc Lc)
42. Dương Th Xuân (Hà Ni)         

Nguồn: Thụy My RFI


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét