Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
BÁO HÀ NỘI MỚI "QUAN LIÊU" TIẾP TAY SUY TÔN LIỆT SỸ GIẢ

Thanh Hoa - Trí Nhân Media

Ngày 27-7-2012 là k nim ln th 65 Ngày thương binh, lit sĩ, chính quyn thành ph Hà Ni đang rm r t chc các hi ngh tri ân các lit sĩ, thương binh, người có công vi nước. Báo Hà Nội Mới – tiếng nói ca thành y đng cng sn Hà Ni liên tc đăng tin vinh danh các lit sĩ, thương binh. Nhưng s báo Hà Ni mi ra ngày 5-7-2012, đăng bài “H sơ suy tôn lit sĩ là đúng quy đnh” li là bài báo mà Ban bn đc báo Hà Ni Mi đã quan liêu, tiếp tay cho quan chc thành ph Hà Ni suy tôn lit sĩ gi


Ni dung bài báo Hà Ni đăng tin là :

Báo Hà Ni mi nhn được Văn bn s 1064/LĐTBXH-TTr ngày 20-6-2012 ca S Lao đng-Thương binh và Xã hi thành ph Hà Ni do phó giám đc Hoàng Thành Thái ký tr li đơn ca ông Nguyn Văn Sơn. Ni dung như sau:

S LĐ-TB&XH thành ph Hà Ni đã xác minh và ban hành Kết lun s 1867/ LĐTBXH-TTr ngày 5-11-2009 vi ni dung ông Nguyn Văn Nht, sinh năm 1927, quê quán phường Dch Vng (Cu Giy) nhp ngũ ngày 6-6-1946, đơn v C753, D275, E675, F351 b thương ngày 14-3-1954 ti đi Đc Lp, Đin Biên Ph. Tình trng thương tt: Vết thương đu, thnh thong đau but; vết thương tay trái mt tác dng 8/1. Ngày 24-4-1984, ông Nguyn Văn Nht chết do vết thương cũ tái phát được suy tôn theo quy đnh ti đim 1, khon 1, Thông tư s 03/TBXH ngày 4-31983 ca B Thương binh và Xã hi hướng dn vn dng gii quyết mt s đim v chính sách đi vi thương binh, bnh binh, quân nhân phc viên, lit sĩ, gia đình lit sĩ.

Không đng ý vi Kết lun s 1867/ LĐTBXH-TTr ông Nguyn Văn Sơn tiếp tc gi đơn t cáo đến nhiu cơ quan chc năng. Ngày 25-8-2010, Thanh tra thành ph có Báo cáo 1664/BC-TTTP(P5) nêu rõ: Theo h sơ đ ngh suy tôn lit sĩ đi vi ông Nguyn Văn Nht, lưu ti S LĐ-TB&XH, ý kiến ca các cơ quan chuyên môn, Thanh tra thành ph cơ bn thng nht vi ni dung báo cáo ca S LĐ-TB&XH, vì: ông Nht là thương binh chng Pháp, có vết thương đu, thnh thong tái phát, trước khi chết ông Nht được Bnh vin huyn T Liêm cp cu và ghi nguyên nhân chết: vết thương s não tái phát xut huyết. Ti Văn bn s 938/NCC ngày 29-10-2009 ca Cc Người có công – B LĐ-TB&XH đã khng đnh vic lp h sơ đ ngh xác nhn lit sĩ đi vi ông Nguyn Văn Nht là đúng quy đnh
Ban Bn đc”
  
Bài báo này khi va phát hành, đã b ông Nguyn Văn Sơn (người viết đơn)  phn bác v vic phóng viên viết bài quan liêu, tiếp tay cho các quan chc làm công tác chuyên môn thm tra h sơ làm sai lch h sơ suy tôn lit sĩ gi làm mt lòng tin ca người dân vào chính sách ca nhà nước.

Ông Nguyn Văn Sơn trình bày: 
ông là cán b LĐTBXH ca UBND phường Dch Vng,  năm 2004 khi xây nhà tình nghĩa cho bà Nguyn Th Xin – v LS Nht ( s 6 ngách 29/27 t 30 phường Dch Vng) nhiu người dân đã ch mt ông : “Bao nhiêu gia đình LS còn chưa được xây nhà, sao ông li đi xây nhà cho LS gi?” Vi trách nhim mt b LĐTBXH phường, ông Sơn đã kim tra li toàn b h sơ LS Nguyn Văn Nht và thy rng t cáo ca người dân là hoàn toàn có cơ s.

Theo quy đnh ti đim 1, khon 1, Thông tư s 03/TBXH ngày 4-31983 ca B Thương binh và Xã hi: H sơ ca thương binh chết vì vết thương cũ phi có giy xác nhn lý do chết ca bnh vin cp cu thương binh và giy đ ngh xác nhn lit sĩ ca cơ quan, đơn v qun lý thương binh cp tnh  hoc tương đương tr lên. Riêng đi vi trường hp thương binh chết gia đình thì phi có giy chng nhn v lý do chết ca y tế xã, phường, có xác nhn ca UBND xã, phường và phi đính kèm s y b hoc giy chng nhn ca y tế v quy trình điu tr, cp cu vết thương ca thương binh y”.

H sơ suy tôn lit sĩ cho ông Nguyn Văn Nht nêu lý do ông Nht chết do vết thương tái phát, nhưng trong s Đăng ký khai t - quyn 01, s 18 ca UBND xã Dch Vng ngày 25-4-1984 li ghi rõ : “Nguyn Văn Nht, sinh năm 1927, thường trú xóm Hà. Nguyên nhân chết: Cm chết. Người báo t: Nguyn Văn Dương (con trai ông Nht)" . 

Vy đ suy tôn lit sĩ cho ông Nguyn Văn Nht vi lý do ông Nht chết do vết thương tái phát thì các cơ quan lp h sơ bt buc phi bác b nguyên nhân ông Nht chết là b cm bng cách chng minh s Đăng ký khai t ca UBND xã Dch Vng là tài liu gi. Và ông Dương (con trai ông Nht) người báo t khai rõ nguyên nhân cha ông chết là do Cm chết, là s quan công an, không có th ông Dương li báo t sai nhm được. Vy ti sao các cơ quan chc năng lp h sơ li làm sai lch đi vì v li gì?

Trong Biên bn cuc hp ngày 02-01-1986, xét duyt suy tôn lit sĩ cho ông Nguyn Văn Nht có ghi ý kiến ca c Tý thôn Trung: “Phi có giy chng nhn lý do chết ca bnh vin là chết vì bnh gì”. Ý kiến này chng t 21 tháng sau khi ông Nht chết vn không h có bnh án ca bnh vin xác đnh nguyên nhân chết như báo Hà Ni mi đưa tin là bnh viên xác nhn chết do vết thương cũ tái phát.

Hơn na ông Sơn còn cung cp : 
bnh án ca ông Nguyn Văn Nht do giám đc Bnh vin T Liêm Hoàng Th Vinh lp (khng đnh thương binh Nguyn Văn Nht chết ti bnh vin vì vết thương cũ tái phát- tài liu y tế đ suy tôn LS Nguyn Văn Nht) là gi mo khi s dng cùng mt lúc hai loi du. Trang đu, các con du có dòng ch “Bnh vin T Liêm” trong lòng và “Cng hòa XHCNVN” vành ngoài; trong khi trang cui con du li có dòng ch “Bnh vin T Liêm” và “VN dân ch Cng hòa”. Ông Nguyn Văn Sơn cho biết : “Tôi đã cho đoàn xác minh S LĐ-TB&XH Hà Ni biết v du hiu vi phm hình s nghiêm trng do làm gi tài liu nhưng đoàn xác minh đã c tình b qua”.

Vy vic ông Nht mt ti nhà riêng vì nguyên nhân thông thường như con trai ông đã báo t và giy chng t ca UBND xã Dch Vng cp khng đnh ông Nht chết không do vết thương cũ tái phát thì theo quy đnh pháp lut, không th công nhn ông Nht là lit sĩ.

V H sơ suy tôn lit sĩ gi Cu Giy – Hà Ni đã được nhiu cơ quan báo chí lên tiếng, như:  
-         Ngày 9-4-2009, Báo Đi sng pháp lut có bài : “V v h sơ lit sĩ b t cáo làm gi Cu Giy (HN): CƠ QUAN CHC NĂNG “án binh bt đng” ca tác gi Hà Vũ.
-         Ngày 12-6-2009, Báo Bo v pháp lut có bài : “Xung quanh h sơ suy tôn lit sĩ cho ông Nguyn Văn Nht (Cu Giy – Hà Ni): “NHNG VN Đ CN LÀM RÕ…” tác gi Đc Hiếu
-         Ngày 16-11-2009, Báo Lao đng có bài :  “V t cáo h sơ suy tôn lit sĩ gi Cu Giy – Hà Ni : “KT LUN KHÔNG KHÁCH QUAN”
-         Ngày 28-12-2009, Báo Lao đng đăng tiếp bài : “Thông tin thêm v v h sơ suy tôn lit sĩ gi Cu Giy – Hà Ni : “DU HIU GI MO TRONG H SƠ SUY TÔN”  ca nhóm PV
-         Ngày 5-12-2009, Báo Lao đng Th đô cui tun có bài : “Phường Dch Vng – Cu Giy “SUY TÔN LIT SĨ… GI”. Tác gi Vĩnh Nam

Vy vic báo Hà Ni mi ngày 5-7-2012 va qua li quan liêu, tiếp tay cho các cán b ngành thương binh xã hi lp h sơ suy tôn lit sĩ gi là vic làm tn hi hình tượng các thương binh lit sĩ trong lòng nhân dân. Thành ph Hà Ni nên nhanh chóng làm rõ v lp h sơ suy tôn lit sĩ gi nêu trên đ ngăn chn nhng k t tung t tác mun làm h sơ sai lch kiu gì cũng được.

Thanh HoaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét