Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
ÔNG TIẾN SĨ NHẠO BÁNG “LÒNG YÊU NƯỚC” TRÊN BÁO NHÂN DÂN

NguyenTrongTao
25.07.2012 

TS Nguyễn Minh Phong
NGUYN TRNG TO: Nói v lòng yêu nước thì bt c người Vit Nam nào, ch cn im lng cũng biết h yêu nước. Vy mà có mt ông tiến sĩ ra r nho báng lòng yêu nước vi li nói (văn viết) kém mt em hc sinh cp hai làm bài tp làm văn. Đó là tiến sĩ Nguyn Minh Phong. 

Nếu tiến sĩ là được ngi trên lưng con rùa như Văn Miếu, thì ông này chc là phi ngi trên lưng con nhái. Vì các c tiến sĩ xưa không ai viết văn v vn như thế. V vn như thế mà ngi trên lưng rùa, chắc s b thn Kim Quy vn c lin. 

Nên nh, cái ý thc yêu nước ca các c xưa là “Diên Hng”, là “Sát thát” ch không phi là dè bu “Diên Hng”,  ”Sát thát” như cái ông tiến sĩ (dm) này. Ch l “Diên Hng”,  ”Sát thát” cũng là “li dng yêu nước” sao? 

Vy ông là cái gì, ông là người s th hin lòng yêu nước, nên phê phán ”Diên Hng”,  ”Sát thát” đ th hin lòng yêu nước ca riêng mình? Hà hà, nếu đng nói biu tình là yêu nước thì ông tiến sĩ s nói sao? Hay là ông s vn nói biu tình là li dng yêu nước? ”Diên Hng”,  ”Sát thát” là li dng yêu nước? 

Nhng k cơ hi, khn nn vn còn nhan nhn, nên chúng mi ban cho ông mt ch trên báo Nhân Dân đ được cơ hi khn nn như chúng. Nhưng đc bài viết ca ông, không ai có th lt tai được, vì mt bài văn hc trò kém. 

Nếu không tin, mi bn hãy đc th xem. (Xin li, nếu ai đc vài câu mà khinh b không thèm đc na thì xin đi xá):

**********************

Không ai được li dng lòng yêu nước!

TS NGUYN MINH PHONG
“Sinh ra trên trái đt và ln lên dưới ánh mt tri, mi người đu có mt gia đình đ yêu thương, mt ngh nghip làm sinh kế và có mt T quc đ gn bó, phng s. Lòng yêu nước là quyn và nghĩa v ca mi công dân. Lòng yêu nước là tài sn thiêng liêng, gn lin vi lòng t hào, t tôn dân tc, cn được nâng niu, bo v, phát huy, nhưng cũng cn tránh b ng nhn, li dng.

Vi mi người Vit Nam, lòng yêu nước t lâu đã tr thành mt giá tr cao quý, được truyn t đi này sang đi khác, vi nhng biu hin ngày càng sinh đng, c th. Ai vì lý do nào đó phi xa quê hương, mi càng thm thía, khc khoi và thêm sâu đm tình yêu x s, nơi “chôn nhau ct rn”, nơi “cha sinh m dưỡng”. Có đi xa mi thy nh quay nh qut nhng b đê, ao làng, lũy tre, hàng cau, ngôi nhà ca ông bà và m cha, nh dãy ph nh, con ngõ nh và thy thân thương hơn mu xanh hin hòa ca rung đng, nương ry, vi bóng câu trng, tiếng chim gù gia trưa hè ngp nng; nh tiếng đàn bu trong bóng trăng lu, nht là tiếng nói mc mc, tiếng võng ko kt, tiếng ru con ng, nhng n cười và tm lòng ci m ca người thân, bè bn, bà con li xóm quê nhà…

Thc tế đã, đang và s còn chng t, lòng yêu nước đã tr thành mt giá tr truyn thng và là tài sn vô giá, to sc sng bt khut và trường tn ca dân tc “con Lc cháu Hng” qua nghìn năm lch s trước mi him ha xâm lăng và đng hóa, là mch ngun cho s sinh sôi và phát trin ngày càng mnh m ca đt nước, ging nòi. Không ai có th ph nhn được rng, dù là người dân đang sinh sng trên x s quê hương hay vi cng đng người Vit đã đnh cư và hi nhp n đnh nước ngoài, mi khi thiên tai đch ha đe da cuc sng và vn mnh ca T quc, là lp tc mi người Vit Nam, muôn người như mt, kết thành khi vng chc, sn sàng cng hiến công sc, x thân vì lòng t trng, t tôn dân tc, vì vn mnh ca T quc và cuc sng ca đng bào mình…  

Ngày nay, hai nhim v chiến lược xây dng và bo v T quc, cùng hoàn cnh mi ca s nghip phát trin đt nước, đang đt ra và đòi hi lòng yêu nước cn được m rng ni hàm, vi nhng cách thc th hin mi. Lòng yêu nước kết t và to cơ hi chung tay xây dng khi đoàn kết toàn dân đu tranh chng “thù trong, gic ngoài”, vì nn đc lp, toàn vn lãnh th, vì dân giàu, nước mnh, dân ch, công bng, văn minh như là điu kin cho s t do và phát trin lành mnh ca mi gia đình và cá nhân. Lòng yêu nước khiến mi người thêm hăng say lao đng, t giác thc hin tt bn phn ca mình trong công vic, trong các quan h xã hi, chung sc vượt qua mi th thách, him ha, làm giàu chính đáng cho bn thân và quê hương, đóng góp lng l, khiêm nhường vào s phát trin chung và làm rng danh đt nước, ngi sáng trí tu và tâm hn Vit Nam.

Lòng yêu nước là tài sn thiêng liêng, gn lin vi lòng t hào, t tôn dân tc, cn được nâng niu, bo v, phát huy cao đ, nhưng cũng cn tránh b ng nhn, lm dng, li dng. Lòng yêu nước cao c không cho phép “nói mt đng, làm mt no”, hoc b chi phi bi li ích nhóm và tư duy nhim kỳ, tham nhũng và lm dng quyn chc đ mưu cu li ích cho dòng h, gia đình, gây chia r, bè phái, hy sinh quyn li và lm dng sc dân. Lòng yêu nước chân chính không cho phép bt c ai vì nhu cu ích k mà có nhng vic làm băng hoi văn hóa, đ v lòng tin, tn thương tình cm, cơ hi và điu kin sng ca các thế h con cháu.

Lòng yêu nước giúp mi người luôn tnh táo, nhn din đúng đn các vn đ, s kin, hin tượng trong bi cnh c th, nhn thc được xu hướng tt yếu khách quan và các giá tr Chân – Thin – M có tính chun chung ca nhân loi, ca bn sc dân tc và s phát trin bn vng; thu hp và ci b đnh kiến cá nhân; phát ngôn và hành đng có trách nhim vi cng đng; không có hành đng sai trái v lương tâm và pháp lut; không vô tình hay c ý b lm dng, b khng chế và lôi kéo vào mt s bè phái, t chc, nhóm, phong trào luôn nhân danh lòng yêu nước, nhưng thc cht là đy toan tính ích k, háo danh, hoang tưởng, gây tn hi ti khi đi đoàn kết toàn dân, ti sc mnh và li ích quc gia, tiếp tay cho nhng k âm mưu “chuyn la v quê hương”.

Ðc bit, đi vi ch quyn quc gia và nn đc lp dân tc, lòng yêu nước mãnh lit chính là nn tng vng chc nht đ bo v T quc, bo v toàn vn lãnh th, giang sơn cha ông đ li, nhưng không phi là đim ta đ dung túng, kích đng tinh thn dân tc cc đoan, đ cao bá quyn, đe da s dng bo lc và bt chp th đon gian di, hèn h, bt chp đo lý và lut pháp ca văn minh nhân loi, ct tranh đot trng trn và phi pháp lãnh th ca người khác. Ðiu này đã và phi tiếp tc tr thành yêu cu ca lương tri, ca đo đc không ch vi Vit Nam, mà vi mi quc gia – dân tc khác trên thế gii.

Mt s t chc, cá nhân trong nước và ngoài nước thi gian qua thông qua các đài phương Tây thiếu thin chí và qua mng in-tơ-nét, tuyên truyn xuyên tc các ch trương, chính sách ca Ðng và Nhà nước ta, kích đng bo lon gây ri trt t, hô hào đòi thay đi chế đ, lt đ chính quyn… Trong s này có các nhóm phn đng lưu vong được s hà hơi tiếp sc ca các thế lc chng phá nước ngoài, có nhng k tng gây ti ác, n máu vi nhân dân phi chy bán si xa T quc, nay tht nc cười li nhân danh lòng yêu nước hô hào các hot đng phi pháp chng phá trong nước. Ðáng tiếc, có người nh d c tin, cũng có k háo danh đã hùa theo các lun điu này.

Gn đây, mt s cuc t tp đông người nhân danh “biu tình yêu nước”. Ðó không phi là hành đng yêu nước mt cách phù hp. Ðáng lưu ý hơn là trong các cuc t tp đó, người ta nhn ra mt s người tng có hành vi chng đi chính quyn, tuyên truyn chng li đường li, chính sách ca Ðng và Nhà nước, nay li nhân danh và li dng lòng yêu nước đ kích đng, gây ri trt t công cng, có nhng hành đng và li l thóa m, xúc phm nhà chc trách,  gây mt trt t, an toàn xã hi.

Hơn bao gi hết, trên bt kỳ phương din nào, lòng yêu nước luôn phi là mt giá tr, phù hp vi đo lý, văn minh, không th ng nhn, lm dng và b li dng. Ch có lòng yêu nước chân chính mi có th giúp mi quc gia – dân tc gi gìn s toàn vn lãnh th ca mình; đng thi, không ch làm cho quc gia – dân tc mình ngày càng hưng thnh, trường tn, mà còn giúp bo đm hòa bình và s hưng thnh chung ca các quc gia – dân tc khác trong mt thế gii ngày càng hi nhp, toàn cu hóa và ph thuc ln nhau…”.

http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/07/25/ong-tien-si-nhao-bang-long-yeu-nuoc-tren-bao-nhan-dan/

2 nhận xét:

  1. Nặc danh26/7/12 10:38

    Người viết bài báo này đã đưa ra những lời lẽ chủ quan và rất vô học. Thế nào là Tiến sĩ dởm? bạn tự xem lại mình đã bằng được ông Tiễn sỹ này chưa? theo tôi đc biết, ông ý là Tiến sỹ Kinh tế, đang có những kiến nghị và nghiên cứu rất có ích cho đất nước, bạn là ai mà tự cho mình cái quyền chế nhạo ông ấy. thật nực cười.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh26/7/12 22:56

    tham gia biểu tình không hoàn toàn có nghĩa là yêu nước.hơn ai hết tác giả là người hiểu rõ điều đó.đọc bài viết của tác giả tôi nghĩ rất nhiều người nhận ra sự mạo danh lòng yêu nước của tác giả.

    Trả lờiXóa